علوم پزشکی

انجام تحقیق دانشجویی علوم پزشکی با گرایش های زیر:

 

آموزش بهداشت

آمار زیستی آموزش پزشکی

اپیدمیولوژی

انگل شناسی پزشکی

ایمنی شناسی پزشکی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی اقتصاد بهداشت

ارگونومی

انفورماتیک پزشکی

ارزیابی فناوری سلامت

بینایی سنجی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی بیوشیمی بالینی

پرستاری (داخلی – جراحی)

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری کودکان

روان پرستاری

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان پرستاری سالمندی

پرستاری مراقبتهای ویژه

فناوری تصویر برداری
پزشکی

تکنولوژی گردش خون
(پرفیوژن)

میکروب شناسی پزشکی

هماتولوژی ژنتیک انسانی

علوم و صنایع غذایی گرایش
کنترل کیفی و بهداشتی

زیست فناوری پزشکی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

میکروب شناسی مواد غذایی

قارچ شناسی پزشکی سلامت سالمندی

شنوایی شناسی

علوم تشریحی

علوم تغذیه

ویروس شناسی پزشکی

علوم بهداشتی در تغذیه فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ورزشی

مهندسی بهداشت محیط

کار درمانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گفتار درمانی

فناوری اطلاعات سلامت

حشره شناسی پزشکی
و مبارزه با ناقلین

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مهندسی پزشکی (زیست مواد) مامایی

مشاوره در مامایی

مددکاری اجتماعی

مدیریت توانبخشی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

مهندسی بهداشت حرفه ای پرستاری نظامی

نانوتکنولوژی پزشکی

سم شناسی

 

 

باهمکاری و مشاوره اساتید مجرب گروه علوم پزشکی

 

جهت سفارش انجام تحقیق دانشجویی علوم پزشکی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.

 

جهت ورود به صفحه اصلی کلیک کنید.